top of page

Privacy

Helder, met inbegrip van zijn werknemers (hierna gezamenlijk en individueel aangeduid als "helder"), respecteert uw privacy en verwerkt uw persoonsgegevens als een verantwoordelijke voor de verwerking in overeenstemming met de Europese Algemene Gegevensbeschermingsverordening nr. 2016/679 (hierna aangeduid als "AVG").

Cookies gebruiken we zo min mogelijk en alleen voor het correct functioneren van onze website. Niet om persoonsgegevens van u te verzamelen.

 

In het kader van deze privacyverklaring hebben de termen "persoonsgegevens", "verwerking", "verantwoordelijke voor de verwerking" en "gegevensverwerker" de betekenis die hen door de AVG wordt toegekend. "Onderaannemer" betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die gemachtigd is om de gegevens voor helder te verwerken.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10 augustus 2020. Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen of bijwerken door deze pagina te wijzigen, dus zorg ervoor dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert. Als er inhoudelijke aanpassingen worden gedaan aan deze privacyverklaring, zal er een duidelijke melding worden gemaakt op onze website.

 

In deze privacyverklaring leggen wij dit uit:

 

 • welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en hoe;

 • voor welke doeleinden en op welke gronden wij persoonsgegevens verwerken;

 • hoe lang wij persoonsgegevens bewaren;

 • met wie we persoonlijke gegevens delen;

 • hoe persoonlijke gegevens worden beschermd.

 

Persoonlijke gegevens

 

Persoonsgegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Persoonsgegevens die wij verwerken kunnen onder meer zijn:

 

 • Uw voor- en achternaam, voorvoegsel, titel;

 • Uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;

 • Persoonlijke gegevens die u ons kunt verstrekken ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw volledige naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit en alle andere persoonlijke gegevens die in uw sollicitatie zijn vermeld.

 • Alle andere persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben en die u ons kunt verstrekken of die wij kunnen verkrijgen met betrekking tot de doeleinden en op basis van de gronden die hieronder worden uiteengezet.

 

Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

 

Helder kan uw persoonlijke gegevens verwerken voor onder andere de volgende doeleinden:

 

 • Om onze diensten te kunnen leveren;

 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;

 • Voor marketing- en bedrijfsontwikkelingsactiviteiten;

 • Om uw sollicitatie te behandelen.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken op de wettelijke gronden die in de GDPR zijn vastgelegd, zoals:

 

 • Het uitvoeren van onze diensten onder ons contract met u als klant;

 • Het nakomen van een wettelijke verplichting;

 • Uw toestemming.

 

Bewaartermijn

 

Helder zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken of om te voldoen aan de relevante wet- en regelgeving.

 

In sommige gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook delen met derden. Dit kan inhouden, maar is niet beperkt tot:

 

 • Derden die relevant zijn voor de juridische diensten die wij leveren, zoals tegenpartijen, lokale adviseurs, rechtbanken, regelgevende instanties en overheidsinstellingen;

 • Derden met wie wij samenwerken, zoals toezichthoudende autoriteiten en andere instanties, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;

 • Onderaannemers zoals cloud service providers, waarmee wij altijd een verwerkingsovereenkomst sluiten conform de GDPR.

 

Uw rechten

 

U heeft als betrokkene een aantal wettelijke rechten op grond van de GDPR. Op uw verzoek helpen wij u bij de uitoefening van de volgende rechten:

 

 • Het recht van toegang. Dit betekent dat u een verzoek kunt indienen om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Wij wijzen u erop dat er omstandigheden kunnen zijn waarin wij het recht hebben om uw verzoek om toegang tot kopieën van persoonsgegevens te weigeren, bijvoorbeeld op basis van het wettelijk beroepsgeheim;

 • Het recht op correctie of rechtzetting van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;

 • Het recht op verwijdering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Houd er rekening mee dat wij uw gegevens mogelijk moeten bewaren om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen;

 • Het recht om uw toestemming in te trekken. Ook hier kunnen er omstandigheden zijn waarin wij het recht hebben om uw gegevens te blijven verwerken, in het bijzonder als de verwerking nodig is om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen.

 

Beveiliging

 

Helder heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen ter bescherming van uw persoonsgegevens tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking. Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, kunt u een bericht sturen naar contact@helderadvocatuur.nl.

 

In het geval van een inbreuk op de persoonsgegevens die wij van u als Cliënt hebben verkregen, zal Helder u, nadat hij daarvan kennis heeft genomen, zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen van de inbreuk op de persoonsgegevens en u, indien en voor zover de wet dit vereist en op verzoek van u, helpen bij het melden van een dergelijke inbreuk aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit of aan de betrokkenen.

 

Contact

 

Indien u meer informatie wenst of vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u ons een e-mail sturen op het adres contact@helderadvocatuur.nl.

bottom of page