top of page

algemene voorwaarden

 1. Advocaten mr. K. Ripken en mr. C.J. van der Have te Den Haag oefenen in maatschapsverband de rechtspraktijk uit van advocaat, onder de naam “helder.”, geregistreerd in het handelsregister (KvK) onder nummer 84505273.

 2. Advocaat mr. O.H.G. Daane Bolier te Den Haag oefent voor eigen rekening en risico de rechtspraktijk uit van advocaat, geregistreerd in het handelsregister (KvK) onder nummer 63358417, mede h.o.d.n. Daane Bolier Advocatuur. 

 3. Tussen de maatschap Helder en Daane Bolier Advocatuur is sprake van een samenwerkingsverband op basis van kostendeling waarbij partijen naar buiten treden onder de handelsnaam “helder.”

 4. De overeenkomst van opdracht, inclusief eventuele wijziging van de opdracht en vervolgopdrachten, komt enkel tot stand tussen opdrachtgever en de behandelend advocaat. Iedere advocaat bij helder. heeft zijn eigen beroepsaansprakelijkheidheidsverzekering.

 5. Hierbij geldt dat slechts de behandelend advocaat aansprakelijk kan worden gehouden voor de uitvoering van een aan hem/haar verstrekte opdracht en dat zij derhalve niet aansprakelijk zijn voor de uitvoering van opdrachten aan en diensten verleend door de enig andere aan helder. verbonden advocaat of persoon.

 6. Aan helder verstrekte opdrachten (al dan niet in samenwerking met anderen) zullen worden aanvaard en uitgevoerd onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

 7. Het uurtarief of honorarium van de betrokken advocaat wordt bij aanvang van de zaak schriftelijk overeengekomen. In alle andere gevallen waarin een nadere afspraak ontbreekt wordt voor overeengekomen werkzaamheden een standaard uurtarief in rekening gebracht. Opgegeven tarieven zijn exclusief omzetbelasting en verschotten. Uurtarieven kunnen worden verhoogd met een inflatiecorrectie. Onder bijzondere omstandigheden kan van uurtarieven worden afgeweken, waarover de cliënt vooraf geïnformeerd zal worden.

 8. Declaraties worden in beginsel maandelijks ingediend, voorzien van een specificatie en omschrijving van de bestede tijd. De betalingstermijn is veertien dagen vanaf factuurdatum. De advocaten van helder. behouden zich het recht voor werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen in geval van niet of vertraagde betaling of niet-nakoming van enige andere verplichting jegens helder.

 9. Aansprakelijkheid van helder voor fouten of tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door helder afgesloten beroepsaansprakelijkheidspolis wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden door helder wordt gedragen. Aansprakelijkheid is voorts beperkt tot de behandelend advocaat met wie de opdrachtgever heeft gecontracteerd.

 10. Bij inschakeling van derden in het kader van de uitvoering van een opdracht, zal helder bij de selectie zorgvuldigheid betrachten en zo nodig over de selectie met de cliënt overleggen. Helder is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden en is bevoegd door die derden gehanteerde algemene voorwaarden en/of aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de cliënt te accepteren.

 11. De cliënt vrijwaart helder tegen iedere vordering van derden en is gehouden helder te compenseren voor de redelijke kosten gemaakt in het kader van het afweren van aansprakelijkheid voor claims van derden. Vorderingen of andere mogelijke acties tegen helder verjaren en komen te vervallen indien deze niet schriftelijk en met opgave van redenen aan helder ter kennis worden gebracht binnen zes maanden na bekendwording bij de cliënt of derde van de feiten waarop de vordering of actie is gebaseerd dan wel deze feiten bekend had kunnen zijn.

 12. Door helder. wordt een interne klachtenregeling gehanteerd conform de daaraan gestelde eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten. De klachtenregeling is te vinden op de website www.helderadvocatuur.nl onder deze voorwaarden en zal op verzoek worden toegezonden. 

 13. Bij een klacht dient eerst de interne klachtenprocedure van helder. te worden doorlopen.

 14. Bij het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht met de betrokken advocaat aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de interne klachtenregeling.

 15. De rechtsverhouding tussen helder en de cliënt is uitsluitend aan Nederlands recht onderworpen. Ieder geschil, vordering of ander onderwerp voortvloeiende uit deze rechtsverhouding zal uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank te Den Haag.

 16. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn gemaakt ten behoeve van en kunnen worden ingeroepen door helder, door helder ingeschakelde derden, en al diegenen die ten behoeve van helder werkzaam zijn of zijn geweest.

 17. Onze privacy verklaring geldt voor alle personen van wie helder persoonsgegevens verwerkt en vormt een integraal onderdeel van deze algemene voorwaarden. De privacy verklaring is te vinden op www.helderadvocatuur.nl onder “Privacy”.

 18. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en ten behoeve van cliënten in het Engels vertaald. Bij een dispuut over de inhoud of strekking ervan prevaleert de Nederlandse versie.

KANTOORKLACHTENREGELING

Kantoorklachtenregeling helder.

 

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

- klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

- klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen de behandelend advocaat en de cliënt.

2. Iedere advocaat van helder. draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;

d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;

e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en

klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

Artikel 5 interne klachtprocedure

1. indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar de behandelend klachtenfunctionaris, in beginsel mr. K. Ripken. Mocht de klacht tegen mr. K. Ripken zijn gericht, dan zal worden voorzien in een waarnemend klachtenfunctionaris.

2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.

3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.

5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en

degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.

3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.

4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

bottom of page